نماز
تاريخ : دوم فروردین 1393
 1393مبارک سال  

 


نویسنده مطلب نردبانی تا خدا
تاريخ : بیستم فروردین 1392
نویسنده مطلب نردبانی تا خدا
تاريخ : بیست و هفتم آذر 1390

نماز -احکام نماز   عکسهای برگزاری نماز جماعت -گالری عکس  

آموزش نماز -نماز   اذان -آوای نماز  

 نماز شهدا -دفاع مقدس -  ظهر عاشوار -نماز عاشورا  

 فلسفه نماز -آوای نماز -  دانلود فرهنگی  

 اخبار فلاورجان -جدید ترین اخبار فلاورجان -  مسجد -اولین مسجد - 

داستانهای نماز -نماز علما-نماز ائمه-اوای نماز   قبله  

   ستاد اقامه نماز استان اصفهان -پایتخت فرهنگی جهان اسلام  

 نماز -الفبای نماز -آوای نماز   مساجد شهر فلاورجان -گنبدهای فیروزهای  

 همایش های نماز -پیام مقام معظم رهبری   جذب جوانان به مسجد -راهکارها -

  کتابهای نماز-آشنایی باکتاب   نمازهای مستحبی

  حضرت علی علیه السلام ونماز -نهج البلا غه  خاطرات

  عکسهای اقامه نماز توسط رهبر-نماز جماعت  پرسش وپاسخ

  فلسفه وضو برای نماز   نمایش اوقات شرعی نماز -آوای نماز -اوقات شرعی فلاورجان

  چشن تکلیف -شکوفه های نماز - 

   

  نمازهای واجب  

نماز نماز شهیدان  

 نویسنده مطلب نردبانی تا خدا
تاريخ : بیست و یکم دی 1389

ر بیزطر بیطز    زطظزطظ

 

 حجاب چیست   عفاف وحجاب

 

 احادیث وروایات در مورد حجاب   احکام در مورد حجاب

 

انواع حجاب   علما وحجاب

 

 انواع حجاب   آزادی

عظمت زن   بدحجابی

کتاب در مورد حضرت زهرا     کتاب در مورد حجاب

حجاب در اسلام    فلسفه حجاب

وظایف فرهنگ وارشاد   زنان عصر قاجار

قرآن   خدا

برترین حجاب     حجاب

غریزه جنسی    بیانات خمینی کبیر در مورد حجاب

رهبری  چادر

خواستگاری     بیانات خمینی کبیر در مورد حجاب

پوشش  شهیدان حجاب

معرفی سایت     زنان با ایمان

 

 پوشش  شهیدان حجاب

 

 نویسنده مطلب نردبانی تا خدا
علل و عوامل انقلاب اسلامی

شـناخت هـر چيزى از دو طريق ميسر است: اول از طريق شناخت اضداد آن از بـاب((تعرف الاشـيا بـاضدادها)) كـه ايـن نوع شناخت را در اصطلاح شناخت جدلى مى نامند.

دوم شـناخت از طـريق علل و اسباب و ريشه هاى آن و اين نوع شناخت رااصـطلاحات شـناخت برهانى مى گويند كه بوعلى سينا اين نوع شناخت را بهترين نوع شناختها و شناخت تام معرفى كرده است چنان كه گفت:

و الـعلم التام فى باب التصديق ان يعلم الشى باسبابه و در اصطلاح فلاسفه رأج است كه : ذوات الاسباب لاتعرف الا باسبابها.

از آنـجا كـه هر حادثه و پديده اى داراى علل و عواملى است كه در پـيدايش آن نقش مستقيم يا غير مستقيم داشته و انقلاب اسلامى ايران نـيز از ايـن قانون مستثنى نيست اگر بخواهيم شناخت كامل و آگاهى صـحيحى از آن داشـته باشيم بايد علل و عواملآن را كه در پيدايش آن نـقش داشـته اند بـشناسيم زيـرا بـدون شناخت ريشه ها شناخت اصل انـقلاب ميسر نخواهد بود لذا ما در اين درس در صدد آنيم تا آنجا كـه فـرصت اجازه دهد در اطراف علل و ريشه ها آن بحث و بررسى كنيم هـر چـند كه علل وعوامل انقلاب بسيار بوده و ما را در اين مختصر فـرصت بـررسى هـمه آنـها نـيست لذابه برخى از آنها كه از اهميت بـيشترى بـرخوردار بـوده و دخـالت مـستقيم ترى درپـيدايش انـقلاب داشته اند مى پردازيم.

قبل از شروع در بحث تذكر دو نكته لازم است:| ادامـه مطلب: |
نویسنده مطلب نردبانی تا خدا
ضرورت شناخت انقلاب اسلامى

در قرن ما پيروزى انقلاب اسلامى در ايران حادثه مهم و حيرت انگيزى بـراى جـهان بود كـه مـى توانست در رابـطه با مسأل سياسى جهان و منطقه ايفاگر نقش تعيين كننده و تحولات غير قابل پيش بينى باشد.
ايـن حادثه بزرگ قرن از يكسو معادلات سياسى استكبار را در ادامه سـياست سلطه وتقسيم استعمارى جهان بهم زد و از سوى ديگر يكى از اسـتـوارترين رژيـمهاى وابـسته را كـه از حـمايت قـدرتهاى بـزرگ برخوردار بود ريشه كن نمود و در كشورى چون ايران با اهميتى كه از نـظـر اسـتراتژيكى و اقـتصادى بـراى قـدرتهاى بـزرگ جـهان دارد تحولى سياسى - مردمى و عظيم بوجود آورد.
مـهمتر از ايـن دو رونـد انـقلاب اسلامى با آگاهيهاى عميقى كه در مـيان مـلتهاىمسلمان جـهان بـويژه در كشورهاى اسلامى بوجود آورد زمـينه تـحولات سـياسى ريشه دار و بـينشها و گـرايشها و حـركتها و سازماندهيهاى سياسى چشمگيرى را فراهمآورد.
ايـن جـريان سـياسى يكبار ديگر اسلام را به عنوان يك قدرت تعيين كننده در جهان مطرح نمود و چشم انداز وحدت بزرگ جهان اسلام و حركت عـظيم بـازيابى خويشتن خـود و گريز از سلطه و ايستادگى در برابر اسـتعمار كـهنه و نـو و ايجاد قطب سياسى جديد در جهان و فروريزى رژيـمهاى وابـسته و تـحميلى را در سـرزمينهاى پـرنعمت اسلامى در بـرابر ديدگان مشتاق ولى غم و ياس گرفته يك ميليارد مسلمان گشود و مـوجـى از وحـشـت و اضـطـراب در دلـهاى پـر از امـيد و آرزوى جهانواران آفريد.
بـه اعـتراف تحليل گران سياسى شگفتيهأى كه انقلاب اسلامى در جهان آفـريد بـيشتراز آنـهأى است كه دنيا در طول شصت سال اخير بخود ديـده اســت, شــگـفتيهأى كـه تحليلها, تـئوريها و پـيش بينيهاى صاحب نظران سياسى را بى اعتبار نموده است.
انـقلاب اسـلامى بـلوك بنديها و نـظام دوقـطبى تـثبيت شده در نظام بـين المللى كنونى جهان را درهم ريخت و با وجود تضاد عميقى كه بر روابط دو ابرقدرت حاكم بود وآن دو را آشتى ناپذير مى نمود وادار بـه سازش و اتخاذ موضع واحد در برابر اين پديده سياسى جديد نمود و تحولات عمده اى را در مسأل مختلف جهان بدنبالآورد.
غـرب طـى چـند تـجربه تـلخ در مـصاف با يكپارچگى اسلام در جريان جنگهاىصليبى و درگيرى با امپراطوريهاى اسلامى و مانند آن خاطرات تـرسناك وتكان دهنده اى را در حافظه تاريخ خود بيان دارد ولى اين بـار خـطر عـظيمتر وگسترده تر و دهشتناكتر از آن بود كه درگذشته ديده بود.
پـديده كاملا نوظهور مقاومت در لبنان با الهام از انقلاب اسلامى و جـهان اسـلامى درمصر و ديگر كشورهاى اسلامى براى غرب بيش از آنچه كه تصور مى كرد وحشتناك و طليعه جهنمى سوزان براى استكبار بود.
انـقلاب اسـلامى در مـقايسه بـا انـقلابهاى ديگر جهان از يك سلسله ويژگيها وامتيازهاى اصولى برخوردار است كه از نظر فرهنگ و دانش و تـئورى انــقـلاب آن رادر رده بـالاى پـديده هاى سـياسى بـزرگ و انقلابهاى مهم جهان قرار داده است مزايأى چون ماهيت ايدئولوژيكى , قـدرت رهـبرى , و عـمق تـحولات نـاشى ازانـقلاب موجب گرديده كه بـسيارى از صـاحب نظران علوم سياسى در تئوريهاىانقلاب در كشورهاى اسلامى تجديد نظر كنند و الگوى جديدى را مورد بررسى قرار دهند.
و از سـوى ديـگر متفكران و بنيان گذاران حركتها و نهضتهاى اسلامى همواره الگوهاىانقلاب را در لابلاى تاريخ اسلام جستجو مى كردند و هر كـدام سعى بر آن داشتند كه از حوادث برجسته تاريخ اسلام در تبيين راه و حركت و خط مشى و شيوه خود الهام بگيرند و روند و حركت خود را دنباله جريانهاى تاريخى گذشته اسلام قلمداد كنند.
فـروغ انـقلاب اسـلامى كـه پس از صدر اسلام مهمترين و ريشه دارترين وشـكوهمندترين حـادثه تـاريخ اسلام است همه درخشندگيهاى فرازهاى بـرجسته تاريخ اسـلام را دربـرگرفت و جـايگزين همه الگوهاى گذشته تاريخ اسلام گرديد.
بـى شك با مطالعه حتى سطحى و گذرا در زمينه ماهيت انقلاب اسلامى و بازتابهاىجهانى آن و دستاوردهأى كه براى ملل مسلمان بويژه ملت مـسلمان ايـران به ارمغانآورده است ما را به اين نتيجه مى رساند كـه انـقلاب اسلامى نه تنها حادثه بزرگ قرن در جهان و تاريخ ايران اسـت بـــلــكـه خـود از مــهـمترين فـرازهـاى تـاريـخ اسـلام و پـديده اىشگفت انگيز و معجزه ايست الهى كه تجلى قدرت لايزال خداوند - عـلى رغم قدرتهاى مـادى و شـرأط بـر حـسب ظاهر غير قابل تغيير سياسى و اجتماعى محسوب مى گردد.
برگرفته شده از كتاب انقلاب اسلامى و ريشه هاى آننویسنده مطلب نردبانی تا خدا
نام کتاب:

آداب نماز

نویسنده:

امام خمینی(ره)

ناشر:

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)نویسنده مطلب نردبانی تا خدا

در روزها و ماه های اخیر بحث پیرامون شبکه های ماهواره ای خارج از کشور، آسیب های اجتماعی- فرهنگی آن برای جامعه وراهکارهای مقابله با تاثیرات مخرب آن، از مسائل مهم و اساسی مورد بحث در میان اندیشمندان، سیاسیون و به خصوص مجریان نهادهای دولتی ذیربط بدل شده است.

 ابعاد و اثرات کوتاه مدت و دراز مدت ماهواره به عنوان یکی از فراگیرترین و موثرترین وسایل ارتباط جمعی، همیشه دارای اهمیت بوده اما با گذشت زمان و تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و جهان، هرروز به این ضرورت افزوده می شود. اگر در گذشته فقط چند شبکه ماهواره ای فارسی زبان مانند بی بی سی یا صدای آمریکا با جهت گیری و اهداف سیاسی خاص و هدایت شده از سوی دولت های انگلیس و آمریکا وجود داشت؛ اما در چند سال اخیر شبکه های با اهداف کاملا متفاوت مانند من و تو1 و2، فارسی one،pmc و... بوجود آمده اند و در مدت زمان بسیار محدود مخاطبان بسیاری در بین مردم وبه ویژه کانون های خانوادگی به خود اختصاص داده اند.

 

 | ادامـه مطلب: |
نویسنده مطلب نردبانی تا خدا
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه دانش‌آموزان شش ساعت در مدارس هستند گفت: ائمه جماعات سعی در شاد کردن دانش‌آموزان داشته باشند و از سوی دیگر در بین دو نماز برای دانش‌آموزان سخنرانی نکنند.

به گزارش فرهنگ نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی صبح امروز در همایش سراسری تجلیل از ائمه جماعات مدارس کشور که در مجتمع فرهنگی یاوران مهدی برگزار شد با اشاره به برگزاری این همایش‌ اظهار کرد: ائمه جماعات مدارس باید خوشحال باشند که در امر تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان نقش دارند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب شیرین‌ترین نماز خود را نماز خواندن در کنار دانش‌آموزان ذکر کرده‌اند که این نشان دهنده اهمیت فعالیت ائمه جماعات مدارس است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه کودکان به احترام دین به روحانیون احترام می‌گذارند گفت: روحانیون برای تبلیغ دین در میان کودکان باید فعالیت‌های ویژه‌ای انجام دهند.

‌‌قرائتی با اشاره به اینکه فعالیت‌های خود را در زمینه آموزش به کودکان و نوجوانان پیش از انقلاب آغاز کرده‌ است گفت: ائمه جماعات نباید فعالیت‌های خود را سبک بشمارند.

وی تصریح کرد: در انجام فریضه‌های الهی نباید دچار غفلت و سستی شویم و تمام فعالیت‌های خود را خالصانه و در مسیر رضای الهی باید انجام دهیم.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به نیاز کشورهای اسلامی به مفسر قرآن و نهج‌البلاغه گفت: در بسیاری از مواقع کشورهای اسلامی خواستار حضور مفسران قرآن کریم و نهج‌البلاغه در کشورهای خود هستند این در حالی است که مفسران قرآن کریم و نهج‌البلاغه در کشور زیاد نیست.

‌‌قرائتی خاطر نشان کرد: کسانی که در زمینه قرآن کریم فعالیت می‌کنند باید علوم خود را در این زمینه افزایش و ارتقا دهند و پس از شناخت علوم قرآنی رفتار خود را منطبق بر احکام دینی کنند.

وی با اشاره به اینکه 82 نکته در سوره کوثر وجود دارد گفت: قرآن کریم معجزات بسیاری دارد که بسیاری از معجزات دیگر قرآن کریم را هنوز درک نکرده و متوجه نشده‌ایم.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور بیان کرد: طلاب باید از انجام فعالیت‌های که هیچ سودی برایشان ندارد خودداری کنند و در این مسیر می‌توانند از قرآن کریم و تفسیر آن که جنبه‌های مختلف زندگی در آن مطرح شده است استفاده کرده و بهره ببرند.

‌‌قرائتی با اشاره به اینکه خداوند مهندس ساخت انسان‌ها است گفت: علومی که در جهان وجود دارد پیش از این در تاریخ نقل شده بود و بسیاری از آیات قرآن کریم نسبت به علوم جدید به انسان‌ها آگاهی داده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 400 قانون در خصوص شهرسازی در قرآن کریم و احادیث مطرح شده ‌که این قوانین را به مهندسان و دانشجویان مهندسی ساختمان و شهرسازی ارائه کرده‌ایم.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه دانش‌آموزان شش ساعت در مدارس هستند گفت: ائمه جماعات سعی در شاد کردن دانش‌آموزان داشته باشند و از سوی دیگر در بین دو نماز برای دانش‌آموزان سخنرانی نکنند.

‌‌قرائتی یادآور شد: ائمه جماعات مدارس می‌توانند از احکام و روش‌های حجت‌الاسلام فلاح‌زاده استفاده کنند زیرا که فعالیت‌های ایشان در حوزه ترغیب دانش‌آموزان به احکام اسلامی است.

وی با اشاره به کتاب دقایقی با قرآن گفت: ائمه جماعات می‌توانند از این کتاب که سخنرانی‌های بسیار کوتاه برای دانش‌آموزان است استفاده کرده و بهره ببرند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور تصریح کرد: برای حضور فعال‌تر نوجوانان و جوانان در مساجد باید مسئولان و متولیان مساجد باید با آنان برخورد خوبی داشته باشند و از سوی دیگر در این مسیر نیازی به زیباتر کردن مساجد نیست.

‌‌قرائتی با اشاره به اینکه قرآن کریم هر فعالیتی را که سبب عصبانی شدن دشمنان شود را عمل صالح می‌خواند گفت: برای عصبانی کردن دشمنان می‌توان از علوم و فنون استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: کودکان دارای فهم بالایی هستند از همین رو نباید شعور و درک آنان را نادیده بگیریم، کودکان فرق میان محبت واقعی و غیر واقعی را درک می‌کنند.نویسنده مطلب نردبانی تا خدا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام مجتبی کلباسی قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور عصر روز یکشنبه بیست و چهارم دی‌ماه در اولین همایش متولیان امور نماز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به این‌که جامعه بدون نماز جامعه دینی نیست گفت: توسعه نماز به دو بخش کمی و کیفی تقسیم می‌شود که میزان توجه به نماز و حضور نمادهای نماز در جامعه از ابعاد کمی آن است.

وی معنای توسعه را پیشرفت، دامنه‌دار و فراگیرشدن یک موضوع دانست و اظهار داشت: کیفیت نماز همان واقعیت و ریشه‌‌های آن است و همچنین کمیت و کیفیت نماز بر یکدیگر اثر می‌گذارند.

حجت الاسلام کلباسی با بیان این‌که برنامه‌های مربوط به نماز در صدا و سیما از نظر کمی بسیار است اما کیفیت آن مورد بحث است ابراز داشت: در بعضی سریال‌ها به هیچ‌وجه معلوم نیست که این شخص اهل نماز است یا خیر زیرا هیچ جلوه‌ای از نماز نشان داده نمی‌شود و گاهی هم فقط انسان‌های سالخورده را به‌عنوان نمازگزار نشان می‌دهند.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: در فیلم‌های که مسیحیان می‌سازند، جلوه‌ای از ناقوس یا دعا کردن به‌طور هنرمندانه نمایش داده می‌شود و در فیلم‌های ضددین هم جلوه‌هایی به‌صورت حرفه‌ای و هنری علیه دین دیده می‌شود.

وی ابراز داشت: براساس تحقیقی که انجام شده است، بین دیدن ماهواره و خواندن نماز، رابطه عکس برقرار است به‌طوری‌که هر قدر شخص ساعات بیشتری را صرف دیدن ماهواره می‌کند، به نماز اهمیت کمتری می‌دهد.

حجت الاسلام کلباسی مسجد را یکی از نمادهای نماز دانست و اظهار داشت: مسجد یکی از نمادهای بسیار مؤثر نماز است اما در بخش مسجد عقب‌ماندگی عجیبی در کشور وجود دارد زیرا به‌غیر از دو شهر بزرگ، در بقیه شهرها با کمبود مساجد مواجه هستیم که برخی از آن به‌دلیل عدم توجه مسئولین کشور به موضوع مسجد است.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور تناسب مسجد و جامعه را نامطلوب عنوان کرد و بیان داشت: الگوی معتدلی که ترسیم شده این است که شخص ظرف ده دقیقه به مسجد برسد اما در تهران به‌خصوص منطقه غرب تهران این الگو وجود ندارد.

وی مسجد را یکی از عوامل مؤثر بر نمازخوانی دانست و با اشاره به این‌که در زمان‌های گذشته مسجد جایگاه رفیع و محورگونه داشته است ابراز داشت: خودنمایی مسجد در میدان امام اصفهان و همچنین بازار تهران نشان می‌دهد در تفکر اجتماعی آن زمان جایگاه بنای مسجد در عالی‌ترین نقطه یک منطقه بوده است.

حجت الاسلام کلباسی نمازجماعت را از دیگر نمادهای نماز که در ترویج آن نقش فوق‌العاده‌ای دارد ارزیابی کرد و گفت: اصل نماز به جماعت است و نماز وقتی در جامعه پذیرفته می‌شود که به‌عنوان یک ارزش مقدس و متعالی مطرح شود.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور مبلغ، مخاطب، محتوا و روش و شیوه را از ارکان تبلیغ عنوان کرد و ابراز داشت: در پژوهشی که انجام شد مشخص شد در 56 درصد افراد جامعه پدر، مادر، برادر و مدرسه عوامل مؤثر بر نماز هستند.

وی با تأکید بر این‌که ما در تبلیغ نماز باید عمده انژری خود را روی خانواده‌ها بگذاریم اظهار داشت: اگر فرزند در خانواده نماز بخواند بنیان مرصوص است.

حجت الاسلام کلباسی روحیه شکرگزاری و فلسفه نماز را دو جهت تبلیغی مهم برای نماز ارزیابی کرد و گفت: در تحقیقی که انجام شد 90 درصد افراد تأکید کرده‌اند که نماز بر پرهیز از گناه اثر دارد.نویسنده مطلب نردبانی تا خدا

نماز متعالي ترين انديشه و رفتار حق شناسي و شايستگي درتقديم حمدوسپاس به درگاه خدا كامل ترين پاسخ به عاليترين نياز انسان به كمال جويي است خداوند متعال می فرماید که انسان را خلق نکرده ایم مگراینکه به نماز و عبادت بپردازد.نماز يك تكليف الهي است و برتمام انسانهاي مكلف واجب است و از انجا كه درجوانان استنتاج انتخاب حقيقت گرايي ارمان گرايي نگراني ازاينده و بسياري ديگر گواه برتولد شخصيت جديدي است و نشان دهنده آن است كه جوان به عبادت و اقامه نماز نيازمند است دراين ميان ماهواره به عنوان يكي از قدرتمندترين رسانه ها كه همچون ساير رسانه ها قابليت هاي خاص خود را داراست و به دليل دسترسي آسان عموم مردم و ازجمله جوانان درتمامي نقاط بايستي منطبق با ارزشهاي اسلامي و انقلابي گام برداشته و كاركردهاي خود را براين اساس تنظيم نمايد و ازانجا كه اثارسوء درميان جوانان به دليل گرايش به فرهنگ غرب دارد و باعث كاهش گرايش جوانان به اقامه نماز شده است.

 

ماهواره ابزار مهندسی شده استکبار جهانی در جامعه بوده که هویت ما را مورد هدف قرار داده است.متاسفانه برنامه  هاي مستهجن و مخرب ماهواره موجب برچيده شدن دين، ايمان و حيا از زندگي مي  شود  وريشه تمام آسيب ها، اختلافات، طلاق ها و اعتياد به مواد مخدر همين ماهواره است.دشمن هرگز از دشمني خود دست بر نمي دارد و هميشه در صدد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است، فقط شيوه تهاجم را عوض کرده و ديگر از راه فيزيکي وارد جبهه جنگ نمي شود بلکه از راه هاي فرهنگي مثل ترويج شبکه هاي ماهواره وارد جنگ با ملت مي شود، اين وظيفه ماست تا مقابل اين جبهه فرهنگي دشمن به پا خيزيم.ولذا امروزه شاهد هستیم که ورود ماهواره به خانه ها به معنای تعطیل شدن نماز شب و نماز اول وقت است و حتی کودکان نیز از آسیب های آن در امان نخواهند بود.

وهمچنین برخي اين طور تصور مي کنند که رواج استفاده از ماهواره بر اثر پيشرفت علم، صنعت و تکنيک بوده و غيرقابل اجتناب است، در حالي که اين تفکر به صراحت رد مي شود و براي مصون ماندن جامعه از عوارض ماهواره و جلوگيري از تمايل خانواده  ها به استفاده از آن بايد در زمينه علمي و توليد برنامه  هاي تلويزيوني داخلي پيشرفت کنيم. دشمن از توليد برنامه  هاي ماهواره  اي اهداف متعددي| ادامـه مطلب: |
نویسنده مطلب نردبانی تا خدا
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام به بيست و سومین اجلاس سراسري نماز، با اشاره به تلاشهای ارزشمند در زمینه ترویج این فریضه‌ی بی‌همتای اسلامی، بر سنجش واقع‌بینانه آثار این تلاشها در رفتار نمازگزاران بویژه جوانان و همچنین ارزیابی اقدامات مسئولان در فراهم آوردن فرصت برای نمازگزار و ترویج نماز تأکید و خاطرنشان کردند: برای نزدیک شدن اجلاس ارزشمند نماز به نقطه کمال کارائی خود، باید به این محاسبه واقع‌بین و خردمندانه همت گماشت.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح امروز (چهارشنبه) در اجلاس سراسری نماز در اهواز توسط حجت الاسلام و المسلمین قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز قرائت شد، به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
ساليان درازي است كه همت و انگيزه‌ئي مبارك‌، همه ساله، دلها و ذهنها را در سراسر كشور با اين اجلاس، به انديشيدن درباره‌ي نماز برمي‌انگيزد و نكته‌ها و يادآوريها و هشدارهائي درباره‌ي  اين فريضه‌ي بي‌همتاي اسلامي و اين استوانه‌ي استوار دين و دينداري، در فضاي جامعه ميپراكند. اين،‌ توفيقي بزرگ براي شما برگزاركنندگان و موهبتي از سوي خداوند براي ما شنوندگان و نيوشندگان است.
اكنون نوبت آن است كه محصول اين تلاش ارزشمند، در ترازوي نگاهي واقع‌بين، سنجيده شود؛ چه در رفتار مخاطبان كه به گزاردن نماز و سبك نشمردن آن فراخوانده شده‌اند، بويژه جوانان و نو رسيدگان؛ و چه در مواظبت بر كيفيت نماز و خشوع و حضوري كه روح و جوهر اين عمل صالح رحماني به شمار ميرود؛ و چه در مسئوليت‌شناسي كساني كه به وظائفي در اين راه موظف گشته‌اند، همچون ساختن و پرداختن مساجد، يا ترتيب دادن نماز در مدارس و دانشگاهها، يا فراهم آوردن فرصت براي نمازگزار در سفرهاي زميني و هوائي، يا در بهره‌گيري از شيوه‌هاي هنري در ترويج نماز در رسانه‌هاي تصويري و صوتي، يا در توليد مقاله و كتاب در تبيين زيبائيهاي اين عمل كوتاه و پر مغز ...؛ و چه در زمينه‌هاي ديگري كه وظائفي در آنها بر عهده‌ي مسئولاني نهاده شده است.
اجلاس نماز، اقدامي مبارك و كارساز و بيشك، مأجور است، ليكن براي اينكه اين كار ارزشمند،‌ هر چه بيشتر به نقطه‌ي كمالِ كارائي نزديك شود، بايد به اين سنجش و محاسبه‌ي واقع‌بين و خردمندانه، همت گماشت و پيگيري نتائج را بخش مهمي از اين ابتكار دانست.
توفيق همه‌ي شما بويژه روحاني عزيز و گرانقدر حجت‌الاسلام جناب آقاي قرائتي را از خداوند بزرگ مسألت ميكنم.
سيدعلي خامنه‌اي
۹ / دی / ۱۳۹۳نویسنده مطلب نردبانی تا خدا
تاريخ : پانزدهم آبان 1393

یک مهندس روسی تعدادی کارگر ایرانی را برای کار استخدام کرده بود. کارگران بنا به وظیفه شرعی وقت اذان که می‌شد برای خواندن نماز دست از کار می‌کشیدند. یک روز مهندس به آنان اخطار کرد که اگر هنگام کار نماز بخوانند آخر ماه از حقوقشان کسر می‌شود. کسانی که ایمان ضعیف و سست داشتند از ترس کم شدن حقوقشان، نماز را به آخر وقت می‌گذاردند امّا عدّه ای بدون ترس از کم شدن حقوقشان، همچنان در اوّل وقت، نماز ظهر و عصرشان را می‌خواندند.

آخر ماه، مهندس به کارگرانی که همچنان نمازشان را اوّل وقت خوانده بودند، بیشتر از حقوق عادّی ماهیانه پرداخت کرد. کسانی که نماز خود را به بعد از کار گذاشته بودند به مهندس اعتراض کردند که چرا حقوق آن کارگرها را بر خلاف انتظارشان زیاد داده است. مهندس می‌‌گوید: «اهمیّت دادن این کارگرها به نماز و صرفنظر کردن از کسر حقوق، نشانگر آن است که ایمان‌شان بیشتر از شماست و این قبیل آدم‌ها هرگز در کار خیانت نمی‌کنند همچنانکه به نماز خود خیانت نکردند.»نویسنده مطلب نردبانی تا خدا
اهميت و تاثير ماهواره ها دركاهش اقامه نماز درميان جوانان

نماز متعالي ترين انديشه و رفتار حق شناسي و شايستگي درتقديم حمدوسپاس به درگاه خدا كامل ترين پاسخ به عاليترين نياز انسان به كمال جويي است خداوند متعال می فرماید که انسان را خلق نکرده ایم مگراینکه به نماز و عبادت بپردازد.نماز يك تكليف الهي است و برتمام انسانهاي مكلف واجب است و از انجا كه درجوانان استنتاج انتخاب حقيقت گرايي ارمان گرايي نگراني ازاينده و بسياري ديگر گواه برتولد شخصيت جديدي است و نشان دهنده آن است كه جوان به عبادت و اقامه نماز نيازمند است دراين ميان ماهواره به عنوان يكي ازقدرتمندترين رسانه ها كه همچون ساير رسانه ها قابليت هاي خاص خود را داراست و به دليل دسترسي آسان عموم مردم و ازجمله جوانان درتمامي نقاط بايستي منطبق با ارزشهاي اسلامي و انقلابي گام برداشته و كاركردهاي خود را براين اساس تنظيم نمايد و ازانجا كه اثارسوء درميان جوانان به دليل گرايش به فرهنگ غرب دارد و باعث كاهش گرايش جوانان به اقامه نماز شده است.

ماهواره ابزار مهندسی شده استکبار جهانی در جامعه بوده که هویت ما را مورد هدف قرار داده است.متاسفانه برنامه هاي مستهجن و مخرب ماهواره موجب برچيده شدن دين، ايمان و حيا از زندگي مي شود وريشه تمام آسيب ها، اختلافات، طلاق ها و اعتياد به مواد مخدر همين ماهواره است.دشمن هرگز از دشمني خود دست بر نمي دارد و هميشه در صدد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است، فقط شيوه تهاجم را عوض کرده و ديگر از راه فيزيکي وارد جبهه جنگ نمي شود بلکه از راه هاي فرهنگي مثل ترويج شبکه هاي ماهواره وارد جنگ با ملت مي شود، اين وظيفه ماست تا مقابل اين جبهه فرهنگي دشمن به پا خيزيم.ولذا امروزه شاهد هستیم که ورود ماهواره به خانه ها به معنای تعطیل شدن نماز شب و نماز اول وقت است و حتی کودکان نیز از آسیب های آن در امان نخواهند بود.

وهمچنین برخي اين طور تصور مي کنند که رواج استفاده از ماهواره بر اثر پيشرفت علم، صنعت و تکنيک بوده و غيرقابل اجتناب است، در حالي که اين تفکر به صراحت رد مي شود و براي مصون ماندن جامعه از عوارض ماهواره و جلوگيري از تمايل خانواده ها به استفاده از آن بايد در زمينه علمي و توليد برنامه هاي تلويزيوني داخلي پيشرفت کنيم. دشمن از توليد برنامه هاي ماهواره اي اهداف متعددي را دنبال مي کند که از جمله مهم ترين آنها تخريب بنيان اعتقادي و اخلاقي خانواده ها، اشاعه محرمات و فحشا، برهم زدن وحدت ملي و تحريک قوميت ها و مذاهب، اتهام به مسئولان نظام و ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامي، به مسخره گرفتن ارزش ها و مراسم ديني و ملي، ترويج خرافات، تضعيف خودباوري و عزت نفس، برهم زدن فضاي امن جامعه، رواج معضلات، جلوگيري از رشد اقتصادي کشور و ترويج مصرف گرايي است.لذا برای مبارزه با فضا های مخرب مجازی و ماهواره در جامعه باید کاری انجام شود تا نوجوانان و جوانان به نماز متوسل شوند.هنگامی که ارتباط کودکان و نوجوانان و جوانان با نماز و مسجد بیشتر شود مسلما دیگر ماهواره و فضاهای مجازی نمی تواند تاثیر مخربی بر آنها بگذاردنویسنده مطلب نردبانی تا خدانویسنده مطلب نردبانی تا خدا